ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ช02172


สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
1. นักเรียนอธิบายความ หมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานได้
2. นักเรียนสามารถระบุถึงบุคลากรและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในหน่วยงานทางคอมพิวเตอร์ได้
1. ความรู้เบื้องต้นเรื่องการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
1.1 ความหมายของระบบ
1.2 ความหมายของการวิเคราะห์ระบบ
1.3 ความหมายและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ
2

2

3-4
3. นักเรียนอธิบายถึงหน้าที่และบทบาทของระบบงานและข้อมูลทางธุรกิจทั่วไปได้
4. เพื่อให้นักเรียนอธิบายความเกี่ยวข้องกันของระบบธุรกิจต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
2. ระบบธุรกิจ
2.1 ระบบบัญชีแยกประเภท
2.2 ระบบบัญชีลูกหนี้
2.3 ระบบสั่งซื้อ
2.4 ระบบสินค้าคงคลัง
2.5 ระบบบัญชีเจ้าหนี้
2.6 ระบบเงินเดือนและบุคลากร
2
3
5-6
5. นักเรียนอธิบายความ หมายของระบบข้อมูลได้
6. นักเรียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Data และ Information ได้
7. นักเรียนอธิบายถึงความ สำคัญของข้อมูลที่มีต่อผู้ใช้ระบบได้
3. ระบบข้อมูล
3.1 ความแตกต่างระหว่าง Data และ Information
3.2 ระบบงานประมวลผลข้อมูล
3.3 ระบบงานข้อมูลเพื่อการบริหาร
3.4 ระบบช่วยการตัดสินใจ
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานข้อมูลกับผู้ใช้ระบบ
2
4
7-8
8. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของ Data Flow Diagram ได้
9. นักเรียนสามารถเขียน Data Flow Diagram ได้
10. นักเรียนสามารถเขียนผังงานระบบได้

4. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram, DFD)
4.1 ส่วนประกอบของ DFD
4.2 โพรเซสกับ DFD ระดับสูง
2
5
9-10
11. นักเรียนอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบงานได้
12. นักเรียนอธิบายถึงขั้นตอนและลักษณะของการวิเคราะห์ระบบได้
13. นักเรียนเขียนแบบเสนอโครงงานได้
5. ขั้นตอนการสร้างระบบ (1)
5.1 การค้นหาปัญหาของระบบที่ใช้อยู่เดิม
5.2 การวางแผนงานเพื่อศึกษาปัญหา
5.3 การเขียนรายงานเพื่อแสดงหัวข้อปัญหา
5.4 การทำแผนภาพตารางเวลา
5.5 แกนท์ซาตท์
5.6 การศึกษาความเหมาะสม
5.7 รายงานการศึกษาความเหมาะสม
5.8 การเขียนร่างโครงการและการเสนอร่างโครงการเพื่ออนุมัติงานโครงการ
2
6
11-12
14. นักเรียนอธิบายถึงขั้นตอนและลักษณะของการสร้างระบบได้

6. ขั้นตอนการสร้างระบบ (2)
6.1 ทำความเข้าใจระบบที่ใช้อยู่เดิม
6.2 แผนผังแสดงลักษณะงาน
6.3 การจัดเตรียมบทสรุปเกี่ยวกับระบบที่ใช้อยู่
6.4 กำหนดความต้องการของระบบใหม่
6.5 แนวทางในการกำหนดความต้องการของระบบใหม่
6.6 กำหนดวิธีการในการตรวจสอบระบบใหม่
6.7 การจัดเตรียมทำบทสรุปเกี่ยวกับความต้องการของระบบ
2
7
13-14
15. นักเรียนอธิบายถึงหลักการเบื้องต้นในการออกแบบ และวางระบบงานที่ดีได้
16. นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการของติดตามผลของระบบงานที่ได้สร้างขึ้น

7. ขั้นตอนการสร้างระบบ (3)
7.1 การออกแบบระบบใหม่
7.2 การออกแบบแบบฟอร์ม
7.3 เทคนิคการออกแบบรายงาน
7.4 การเขียน Prodedure
7.5 รูปแบบการเขียนกระบวนการการทำงาน
2
8
15-16
17. นักเรียนสามารถสำรวจความต้องการของระบบงานด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ได้
18. นักเรียนสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานของตนและผลตอบแทนได้
8. หลักการพิจารณาและจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
8.1 การสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว
8.2 การประมาณปริมาณงานของระบบ
8.3 การพิจารณาและวิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8.4 ระดับต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
8.5 การประมาณต้นทุนและผลตอบแทน
8.6 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
2
9
17-18
19. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของผังงานโครงสร้างได้
20. นักเรียนสามารถสร้างผังงานโครงสร้างที่ใช้ในระบบงานของตนเองได้

9. ผังงานโครงสร้าง (Structure Charts)
9.1 สัญลักษณ์ของผังงานโครงสร้าง
9.2 โมดู
9.3 การสร้างผังงานโครงสร้างแบบง่าย ๆ

2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 วัดการเรียนรู้
 
11
21-22
21. นักเรียนสามารถจัดทำคู่มือการใช้ระบบที่เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย
22. นักเรียนสามารถอธิบายลำดับความสำคัญก่อนหลังของเนื้อความ เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกวิธีของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาได้

10. การจัดทำคู่มือการใช้ระบบ และการอบรม
10.1 การจัดทำเอกสารสำหรับผู้ใช้ระบบงาน
10.2 ลำดับขั้นของการฝึกอบรม
10.3 การนำเสนอผลงาน (Presentation)
2
12
23-24
23. นักเรียนสามารถอธิบายถึงจุดประสงค์การวางแผนการติดตั้งระบบงานในส่วนต่าง ๆ ได้

11. การติดตั้งระบบ
11.1 การคิดต้นทุนระบบ
11.2 ระยะเวลาคืนทุน
11.3 เปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบใหม่
11.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
11.5 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
11.6 การทดสอบระบบ

2
13
25-26
24. นักเรียนสามารถอธิบายถึงจุดประสงค์การวางแผนการติดตั้งระบบงานในส่วนต่าง ๆ ได้

11.7 การติดตั้งระบบงานใหม่
11.8 การติดตั้งระบบ
11.9 การเขียนโปรแกรม
11.10 การติดตั้งระบบ
11.11 การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ

2
14
27-28
25. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
26. นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ตนถนัด
27. นักเรียนฝึกทักษะการสร้างระบบงานและปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้
28. นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาโปรแกรม
12. แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรม (1)

2
15
29-30
29. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
30. นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ตนถนัด
31. นักเรียนฝึกทักษะการสร้างระบบงานและปฏิบัติ
ตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้
32. นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาโปรแกรม
13. แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรม (2)

2
16
31-32
33. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
34. นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ตนถนัด
35. นักเรียนฝึกทักษะการสร้างระบบงานและปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้
36. นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาโปรแกรม
14. แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรม (3)

2
17
33-34
37. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
38. นักเรียนฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมที่ตนถนัด
39. นักเรียนฝึกทักษะการสร้างระบบงานและปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้
40. นักเรียนฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาโปรแกรม
15. แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรม (4)

2
18
35-36
41. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและนำเสนอผลงานของตนเองได้
42. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
43. ประเมินผลการทำงานโครงการ
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2
19
37-38
44. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและนำเสนอผลงานของตนเองได้
45. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มและบรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้
46. ประเมินผลการทำงานโครงการ
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 วัดการเรียนรู้ 
 


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]