ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา คอมพิวเตอร์ การโปรแกรมเบื้องต้น (ช 0250)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว
1. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการโปรแกรมเบื้องต้นมากขึ้น
2. นักเรียนมีทักษะในการสร้าง Table และTable Wizard

หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
- ทบทวนหลักการโปรแกรมเบื้องต้น
- Table
- Table Wizard
2

2

3-4
1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะการทำงานในหลักการโปรแกรมเบื้องต้นแต่ละประเภทได้


หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
- Field Name
- Data Type
- Field Properties
2
3
5-6
1. นักเรียนมีความรู้ในกรจัดเรียงฐานข้อมูลมากขึ้น
2. นักเรียนมีทักษะในการจัดเรียงฐานข้อมูลจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากได้
3. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการจัดเรียงฐานข้อมูลแต่ละประเภทได้

การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล
- การจัดเรียงฐานข้อมูล
2
4
7-8
1. นักเรียนมีทักษะในการเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางได้
2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- การกำหนดความสัมพันธ์กับตารางอื่น
2
5
9-10
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ Query มากขึ้น
2. นักเรียนสามารถบอกการทำงานของ Query Wizard ได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- Query เบื้องต้น
- การสร้าง Query ด้วย Wizard
2
6
11-12
1. นักเรียนสามารถบอกการทำงานของ Crosstab Query Wizard ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย Crosstab Query Wizard ได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- Crosstab Query Wizard
2
7
13-14
1. นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง Crosstab Query Wizard ได้ การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- Crosstab Query Wizard
2
8
15-16
1. นักเรียนสามารถบอกการทำงานของ Duplicate Query Wizard ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย Duplicate Query Wizard ได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- Duplicate Query Wizard
2
9
17-18
1. นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง Duplicate Query Wizard ได้ การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล (ต่อ)
- Duplicate Query Wizard
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางฐานข้อมูล
- การจัดเรียงฐานข้อมูล
- การกำหนดความสัมพันธ์กับตารางอื่น
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น 1
- Query เบื้องต้น
- การสร้าง Query ด้วย Wizard
- Cosstab Query Wizard
- Duplicate Query Wizard
2
11
21-22
1. นักเรียนสามารถบอกการทำงานของ Duplicate Query Wizard ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย Unmatched Query Wizard ได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น 2
- Unmatched Query Wizard
2
12
23-24
1. นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง Unmatched Query Wizard ได้ การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น 2
- Unmatched Query Wizard (ต่อ)
2
13
25-26
1. นักเรียนสามารถบอกการทำงานของ Select Query ได้
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย Select Query ได้
3. นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง Select Query ได้
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น 2
- Select Query
2
14
27-28
1. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขเพื่อดึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการดึงข้อมูลได้
การแสดงผลสัมฤทธิ์ของฐานข้อมูล
- การระบุเงื่อนไขเพื่อดึงข้อมูล
2
15
29-30
1. นักเรียนสามารถป้อนพารามิเตอร์ใน Query ได้
2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้าง Query แบบพารามิเตอร์ได้
การแสดงผลสัมฤทธิ์ของฐานข้อมูล
- การป้อนพารามิเตอร์

2
16
31-32
1. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของฟอร์มได้ การสร้างและออกแบบฟอร์ม
- ลักษณะของฟอร์ม
2
17
33-34
1. นักเรียนเข้าใจการสร้าง Form Wizard
2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างForm Wizard ได้
การสร้างและออกแบบฟอร์ม
- การสร้าง Form Wizard
2
18
35-36
1. นักเรียนเข้าใจการสร้าง Form ด้วยตนเอง การสร้างและออกแบบฟอร์ม
- การสร้าง Form ด้วยตนเอง
2
19
37-38
1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างForm Wizard ได้ การสร้างและออกแบบฟอร์ม
- การสร้าง Form ด้วยตนเอง(ต่อ)
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
การเขียนโปรแกรมเพื่อบริหารฐานข้อมูล 2
- Unmatched Query Wizard
- Select Query
การแสดงผลสัมฤทธิ์ของฐานข้อมูล
- การระบุเงื่อนไขเพื่อดึงข้อมูล
- การป้อนพารามิเตอร์
การสร้างและออกแบบฟอร์ม
- ลักษณะของฟอร์ม
- การสร้าง Form Wizard
- การสร้าง Form ด้วยตนเอง
 
2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]