ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา/กลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)


สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
- นักเรียนบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ - ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์
- โปรแกรม CAI
2

2

3-4
- นักเรียนอธิบายประโยชน์และความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้ - ความหมาย ความสำคัญ ความปลอดภัย และประโยชน์ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
2
3
5-6
- นักเรียนบอกส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- จอภาพ (Monitor)
- ตัวเครื่อง (Case)
- แป้นพิมพ์ (Keyboard)
- เมาส์ (Mouse)
โปรแกรม CAI
2
4
7-8
- นักเรียนบอกส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- เครื่องขับแผ่นดิสเก็ตต์ (Disk Drive) วิธีการดูแลรักษาแผ่นดิสเก็ตต์
- เครื่องขับแผ่นซีดีรอม (CD-ROM Drive) วิธีการดูแลรักษาแผ่นซีดี
- ลำโพง (Speaker)
โปรแกรม CAI
2
5
9-10
- นักเรียนสามารถอธิบายการใช้การใช้เมาส์ได้เป็นอย่างดี - การใช้เมาส์
- การคลิกเมาส์
- Programs CAI
2
6
11-12
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่มฟังก์ชันคีย์ (f1-f12)
- ปุ่ม Esc
- ปุ่ม Enter
การใช้โปรแกรม CAI ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;
2
7
13-14
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่ม CapsLock
- ปุ่ม Shift
- ปุ่ม Ctrl และ Alt
การใช้โปรแกรม CAI ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;
2
8
15-16
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่ม NumLock
- ปุ่มแผงตัวเลข
- ปุ่มลูกศร
การใช้โปรแกรม CAI ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;

2
9
17-18
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่ม Insert
- ปุ่ม Delete
- ปุ่ม Home
การใช้โปรแกรม CAI ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่ม End
- ปุ่ม Page up
- ปุ่ม Page Down
การใช้โปรแกรม CAI ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;
2
12
23-24
- นักเรียนสามารถฝึกใช้แป้นพิมพ์ได้เป็นอย่างดี การใช้แป้นพิมพ์ปุ่มต่าง ๆ
- ปุ่ม Print Screen
- ปุ่ม Spacebar
การใช้โปรแกรม CAI และฝึกพิมพ์แป้นเหย้า a s d f j k l ;
2
13
25-26
- นักเรียนสามารถฝึกการใช้งานและบอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง - การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ
2
14
27-28
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
15
29-30
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
16
31-32
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
17
33-34
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
18
35-36
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
19
37-38
- นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นได้ - โปรแกรม CAI ที่เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 
2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]