ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา/กลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. แทรกการแบ่งหน้าหรือแบ่งตอนเอกสารได้
2. แทรกหมายเลขหน้ากระดาษลงบนเอกสารได้
3. แทรกวันที่และเวลาในเอกสารได้
- ขั้นตอนการแบ่งหน้าและขั้นตอนากรแบ่งตอนเอกสาร
- ขั้นตอนการแทรกหมายเลขหน้ากระดาษ
- ขั้นตอนการแทรกวันที่และเวลา
2

2

3-4
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. แทรกคำอธิบาย (Comment) ลงในเอกสารได้
2. เรียกดูคำอธิบาย (Comment) ที่สร้างไว้ในเอกสารได้
3. สร้างเชิงอรรถ (Footnote) ให้กับเอกสารได้
4. สร้างกล่องข้อความ (Text box) ในเอกสารได้
- วิธีการแทรกคำอธิบาย (Comment)
- ขั้นตอนการเรียกดูคำอธิบาย (Comment)
- วิธีการสร้างเชิงอรรถ (Footnote)
- วิธีการสร้างกล่องข้อความ (Text box)

2
3
5-6
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. สร้างที่คั่นหนังสือ (Book mark) ลงในแฟ้มเอกสารได้
2. ค้นหาตำแหน่งของ Book mark ที่สร้างไว้ได้
3. แทรก Field หรือ สัญลักษณ์พิเศษ ลงในเอกสารได้

- วิธีการทำที่คั่นหนังสือ (Book mark)
- ขั้นตอนการค้นหาตำแหน่งของ Book mark
- วิธีการแทรก Field ลงในเอกสาร
- วิธีการแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเอกสาร
2
4
7-8
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. แทรกรูปภาพลงในเอกสารได้
2. คัดลอกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นมาจัดวางในเอกสารได้
3. แทรกคำอธิบายรูปภาพตามที่ต้องการได้
- วิธีการแทรกรูปภาพในเอกสาร
- ขั้นตอนการคัดลอกรูปภาพจากแหล่งข้อมูลอื่น (Internet)
- วิธีการนำรูปภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นมาจัดวางในเอกสาร
- ขั้นตอนการแทรกคำอธิบายรูปภาพ
2
5
9-10
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. สร้างตารางจากปุ่มคำสั่งบน Toolbar ได้
2. สร้างตารางด้วยเมนูคำสั่งได้
3. เลือกแถวและคอลัมน์ที่ต้องการจากตารางที่สร้างขึ้นได้
4. เลือกตารางปัจจุบันทั้งตาราง

- วิธีการสร้างตารางจากปุ่มคำสั่งบน Toolbar
- วิธีการสร้างตารางด้วยเมนูคำสั่ง
- ขั้นตอนการเลือกแถว
- ขั้นตอนการเลือกคอลัมน์
- วิธีการเลือกตารางปัจจุบันทั้งตาราง
2
6
11-12
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. เพิ่มแถวและคอลัมน์ในตารางที่สร้างขึ้นได้
2. กำหนดความสูงและความกว้างของตารางได้
3. ลบแถวและคอลัมน์ที่เลือกไว้ออกจากตารางได้
4. เลือกเซลล์จากตารางสำหรับการทำงานได้
- วิธีการเพิ่มแถวและคอลัมน์ในตาราง
- วิธีการกำหนดความสูงและความกว้างของตารางได้
- วิธีการลบแถวและคอลัมน์ที่เลือกไว้ออกจากตาราง
- วิธีการเลือกเซลล์จากตารางสำหรับการทำงาน
2
7
13-14
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. แทรกเซลล์เพิ่มเข้าไปในตารางที่สร้างขึ้นได้
2. ลบเซลล์ที่เลือกไว้ออกจากตารางได้
3. รวมเซลล์ที่สร้างไว้เข้าด้วยกันได้
4. แยกเซลล์ที่สร้างไว้ออกเป็นหลาย ๆ เซลล์ได้
- วิธีการเพิ่มเซลล์ในตาราง
- วิธีการลบเซลล์ออกจากตาราง


- ขั้นตอนการรวมและแยกเซลล์ตาราง

2
8
15-16
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. สร้างหัวเรื่องของตารางในหน้าต่อ ๆ ไปของเอกสารได้
2. แบ่งแยกตารางออกเป็น 2 ส่วนได้
3. เรียงลำดับข้อมูลในตารางตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
4. เปลี่ยนข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความและเปลี่ยนข้อความให้กลับเป็นตารางได้
- ขั้นตอนการสร้างหัวเรื่องของตาราง
- วิธีการแยกตารางออกเป็น 2 ส่วน
- วิธีการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
- วิธีการเปลี่ยนข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความ
- วิธีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นตาราง
2
9
17-18
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้
2. ลงทะเบียนสมาชิกใน Web free e-mail ได้
3. ส่งข้อความถึงบุคคลที่ต้องการผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้
- ความหมายของจดหมายอิเลคทรอนิคส์
- ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกใน Web free e-mail
- วิธีการส่งข้อความถึงบุคคลอื่นบน Internet
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. สร้างแผนภูมิ (Chart) ด้วยโปรแกรม MS Word ได้
2. แยกประเภทของแผนภูมิ (Chart) ได้
3. บอกชนิดของแผนภูมิ (Chart) ได้
- วิธีการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม MS Word
- ประเภทของแผนภูมิ
- ชนิดของแผนภูมิ
2
12
23-24
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. เปลี่ยนรูปแบบหรือชนิดของแผนภูมิที่สร้างขึ้นได้
2. เคลื่อนย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้
3. ปรับขนาดของแผนภูมิ
ตามความเหมาะสมได้
4. กำหนดรูปแบบของพื้นที่
แผนภูมิได้
5. แสดง/ซ่อน Data sheet
ได้

- ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบของแผนภูมิ
- ขั้นตอนการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ
- วิธีการเคลื่อนย้ายแผนภูมิ
- วิธีการปรับขนาดของแผนภูมิ
- ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบของพื้นที่แผนภูมิ
- วิธีการแสดง/ซ่อน Data sheet
2
13
25-26
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. ตกแต่งและกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับแผนภูมิได้
2. กำหนดแกนและพิกัดของแผนภูมิได้
3. กำหนดสัญลักษณ์ (Legend)ให้แผนภูมิได้
- วิธีการตกแต่งและกำหนดรายละเอียดให้กับแผนภูมิ
- วิธีการกำหนดแกน และพิกัด
- วิธีการกำหนดสัญลักษณ์
2
14
27-28
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. ส่งแนบไฟล์ข้อมูลที่ต้องการไปกับจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้
2. เปิดดูไฟล์ข้อมูลที่แนบมากกับจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้
- ขั้นตอนการส่งแนบไฟล์พร้อมกับจดหมายอิเลคทรอนิคส์
- ขั้นตอนการเปิดดูไฟล์ที่แนบมากับจดหมายอิเลคทรอนิคส์
2
15
29-30
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. เรียกใช้ Drawing Toolbar สำหรับการวาดรูปได้
2. บอกความหมายของปุ่มต่าง ๆ บน Drawing Toolbar ได้
3. วาดรูปโดยใช้ Drawing Toolbar ได้
- วิธีการเรียกใช้ Drawing Toolbar
- ความหมายของปุ่มต่าง ๆ บน Drawing Toolbar
- วิธีการวาดรูปโดยใช้ Drawing Toolbar
2
16
31-32
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. แก้ไขรูปภาพตามต้องการได้
2. ย้ายรูปภาพไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้
3. คัดลอกรูปภาพไปยังที่ต่าง ๆ ได้
- วิธีการแก้ไขรูปภาพ
- ขั้นตอนการย้ายรูปภาพด้วยเมนูคำสั่ง
- ขั้นตอนการย้ายรูปภาพอย่างรวดเร็ว
- วิธีการคัดลอกรูปภาพไปยังที่ต่าง ๆ
2
17
33-34
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. ปรับขนาดของรูปภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมได้
2. เปลี่ยนรูปภาพที่สร้างขึ้นเป็นรูปกราฟฟิกได้
3. หมุนหรือกลับรูปที่สร้างขึ้นให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการได้
- วิธีการปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาดที่เหมาะสม
- วิธีการเปลี่ยนภาพให้เป็นรูปกราฟฟิก
- การหมุนและการกลับภาพให้ได้ทิศทางที่ต้องการ
2
18
35-36
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. จัดวางรูปภาพให้สวยงามโดยใช้คำสั่ง Alignment ได้
2. กำหนดสีและลายให้กับรูปภาพได้
3. กำหนดสีและลายให้กับเส้นของภาพได้
4. ปรับเปลี่ยนลักษณะของเส้นให้ภาพได้
- วิธีการจัดวางรูปภาพโดยใช้คำสั่ง Alignment
- ขั้นตอนการกำหนดสีและลายให้กับรูปภาพ
- ขั้นตอนการกำหนดสีและลายให้กับเส้นของภาพ
- ขั้นตอนการเปลี่ยนลักษณะของเส้น
2
19
37-38
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
1. สร้างเงาให้กับภาพได้
2. สร้างภาพ 3 มิติ ด้วยตนเองได้
3. สร้างภาพซ้อนกันหลาย ๆ ภาพได้
4. รวมกลุ่มและแยกกลุ่มของรูปภาพได้
5. ลบรูปภาพที่ไม่ต้องการได้
- วิธีการสร้างเงาให้กับภาพ
- วิธีการสร้างภาพ 3 มิติ
- วิธีการสร้างภาพซ้อน
- ขั้นตอนการรวมกลุ่มและการแยกกลุ่มของรูปภาพ
- วิธีการลบภาพที่ไม่ต้องการ
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 
 2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]