ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

..........ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ได้เครื่องใช้สำหรับห้องเรียนจำนวน 20 เครื่องซึ่งเป็นเครื่อง Philips รุ่น System 25 ให้นักเรียนเรียนในวิชาเลือกเสรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งต้องจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนนักเรียนเพราะในช่วงนั้นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์หายากด้วยสาเหตุสองประการคือ
1. คนที่เป็นคอมพิวเตอร์มีค่าตัวแพง และหางานง่าย
2. โรงเรียนอยู่ไกลจากใจกลางเมืองทำให้อาจารย์พิเศษไม่อยากมาสอน
พ.ศ. 2527

..........โรงเรียนได้รับ มีสจันทร์เพ็ญ จิรวณิชโรจนกุล มาเป็นครูวัดผล และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนและทำงานวัดผลของโรงเรียนด้วย พ.ศ. 2531

...........โรงเรียนได้รับมาสเตอร์โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ เข้ามาทำหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในปลายปี พ.ศ. 2531

............ทางโรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ารุ่น Apple II จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมา 50 เครื่อง ในช่วงนั้นมีภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทรากรณ์ ดูแลงานด้านนี้อยู่ ท่านได้ให้มาสเตอร์โกสันต์อบรมครูอัสสัมชัญที่ต้องการจะเรียนคอมพิวเตอร์เข้าอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลกรไว้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนต่อไปในช่วงนั้นมีครูที่สนใจอบรมรวมทั้งสิ้น 37 คน
พ.ศ. 2532

............โรงเรียนได้สั่งเครื่อง PC รุ่น 8088 System 1000 จำนวน 30 เครื่อง โดยใช้ตึกบ้านพักภราดาเป็นห้องคอมพิวเตอร์ โดยมีครูคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 4 คน คือ



ม.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์


ม.สุรสิทธิ่ จันทร์โสภาพิศ


มีสวรนุช รัตนจรัสโรจน์


มีสเยาวภา พรปทุมชัยกิจ

ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2533

โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา
ตามมาตรา 15(2) ทำการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขึ้นประกอบอาชีพได้
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังนี้

ผู้รับใบอนุญาต



ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล

คณะที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
2. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
3. ดร.นงนุช วรรธนวหะ
4.ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ

ครูใหญ่ในขณะนั้น



มีสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]

computer.act.ac.th