ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ รหัสวิชา ช02171

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
1. นักเรียนสามารถระบุได้ถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานยุคปัจจุบัน
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพีอการศึกษาในเบื้องต้นได้
บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

2

3-4
1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถระบุชี้ถึงลำดับความจำเป็นของงานและการทดแทนเทคโนโลยีได้
2. นักเรียนทราบลักษณะงานโดยทั่วๆ ไป ของระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบสำนักงาน
บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1. คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
- เหตุผลที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น
- บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ
1.2. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
- งานหลัก ๆ ที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
- ประเภทงานของระบบคอมพิวเตอร์
- ข้อดีเมื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการควบคุมสารสนเทศ
2
3
5-6
1. นักเรียนเข้าใจความหมาย และลักษณะแนวคิดของระบบสื่อประสมทางคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างส่วนประกอบ หรือระบบย่อยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
บทที่ 2. เทคโนโลยีด้านสื่อประสม
2.1. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2.2. มัลติมีเดียที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
2
4
7-8
1. นักเรียนสามารถใช้งานระบบสื่อภาพและเสียงในประเภทต่าง ๆ และที่มีบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
2. นักเรียนเข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2. เทคโนโลยีด้านสื่อประสม
2.3. วิทยุ ทีวี บนอินเตอร์เน็ต
- Browser
- Real Audio และ Video Live
2.4. การประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์กับทางด่วนข้อมูล
- ทางด่วนข้อมูลข่าวสาร
- จุดมุ่งหมาย และการทดลองในต่างประเทศ
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
2
5
9-10
1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว สัญญาณภาพ สัญญาณเสียง และการนำมาใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนเข้าใจลักษณะ และความจำเป็นในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์
บทที่ 2. เทคโนโลยีด้านสื่อประสม
2.5. วีดีโอออนดีมานด์
- การประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ของระบบวีดีโอออนดีมานด์
- องค์ประกอบและการทำงานของระบบ
- เครื่องแม่ข่ายของระบบ
- ระบบส่งสัญญาณข้อมูลของวีดีโอออนดีมานด์
- ทิศทางในการให้บริการในประเทศไทย
2.6. เทคโนโลยี MPEG
- ความหมายของ MPEG
- ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี MPEG
2.7. ภาพดิจิตอล
2
6
11-12
1. นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ตได้
3. นักเรียนใช้โปรแกรมสื่อสารทางระบบเครือข่ายได้
บทที่ 3. อินเตอร์เน็ตและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
3.1. ภูมิหลังอินเตอร์เน็ต
3.2. บริการสารสนเทศด้วยระบบอินเตอร์เน็ต(1)
- ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปเพจ
- โปรแกรมสื่อสาร และการควบคุมเครื่องมือสื่อสาร
2
7
13-14
1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมส่งอีเมล์ได้
2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายได้
บทที่ 3. อินเตอร์เน็ตและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
3.2. บริการสารสนเทศด้วยระบบอินเตอร์เน็ต(2)
- จดหมายอิเลคทรอนิกส์
- บริการโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล
2
8
15-16
1. นักเรียนเข้าใจหลักการเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ใช้ในระบบวีดีโอบนคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนสามารถบอกชนิดมาตรฐานสากลด้านการเข้ารหัสสัญญาณได้
3. นักเรียนสามารถใช้ระบบสื่อสารทางไกลในเบื้องต้นได้
บทที่ 3. อินเตอร์เน็ตและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
3.3. วีดีโอคอนเฟอเรนซ์(การประชุมทางไกล)
- พัฒนาการของระบบประมวลผลภาพวีดีโอ
- Codec หัวใจสำคัญของระบบ
- โครงสร้างของระบบ
- มาตรฐานของระบบ
- การประยุกต์ใช้และอนาคตของระบบการประชุมทางไกล
2
9
17-18
1. ศึกษารูปแบบการทำงานแบบนอกสถานที่
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้จากระบบโมบายคอมพิวติ้ง
บทที่ 3. อินเตอร์เน็ตและการใช้งานในชีวิตประจำวัน
3.4. โมบายคอมพิวติ้ง
- พัฒนาการที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- การจัดทำระบบออฟฟิตเคลื่อนที่
- ความเป็นไปได้และประโยชน์ที่จะได้รับ
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
1. ประเมินความรู้สะสมที่นักเรียนได้เรียนมา
2. เก็บคะแนนกลางภาคการศึกษา
2
11
21-22
1. นักเรียนสามารถบอกประเภทของการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างน้อย 5 ชนิด
2. นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของสมาร์ทการ์ด และบอกข้อดีข้อเสียได้
3. นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของ Automatic ID
4. นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของระบบบาร์โค้ด และสามารถระบุงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อย 5 ประเภท
บทที่ 4. การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
4.1. สมาร์ทการ์ด
- สมาร์ทการ์ดคืออะไร
- ประเภทของสมาร์ทการ์ด
- ข้อดีของสมาร์ทการ์ด
- เรดิโอ แท็ก คืออะไร และประโยชน์ที่ได้
- กลไกในการควบคุม การเข้าถึง และรักษาความปลอดภัย
- สมาร์ทการ์ดกับระบบอินเตอร์เน็ต
4.2. ระบบออโตเมติกไอดีในงานธุรกิจ
- Automatic ID คืออะไร
- ประเภทของ Automatic ID
- ประโยชน์และการประยุกต์ของ Automatic ID
- ระบบ Automatic ID กับ Information Super Highway
- ระบบบาร์โค้ด และการประยุกต์ใช้งาน
2
12
23-24
1. นักเรียนเข้าใจระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์ และเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้
2. นักเรียนเกิดความระมัดระวังและให้ความสำคัญในการใช้งานต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทที่ 4. การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
4.3. ไซเบอร์แคช ระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
4.4. ความปลอดภัยบนเครือข่าย
- ปรัชญาความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต
- Cracker และ Hacker
- รูปแบบการโจมตีทางเครือข่าย
- ประเภทของซอฟต์แวร์จารชนบนอินเตอร์เน็ต
2
13
25-26
1. นักเรียนเข้าใจหลักการประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนเครือข่ายได้

บทที่ 4. การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
4.5. การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
- Password
- Firewall
- Clipper Chip
4.6. ไฟร์วอลล์
- ความเป็นมาของระบบไฟร์วอลล์
- การแก้ปัญหาความปลอดภัยเครือข่าย
2
14
27-28
1. นักเรียนสามารถบอกความจำเป็นที่ต้องมีระบบสารสนเทศส่วนบุคคลได้
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบไอทีต่องานในองค์กรได้
บทที่ 5. ระบบข้อมูลข่าวสารในยุคไอที และผลกระทบต่อองค์กร
5.1. สารสนเทศส่วนบุคคล
2
15
29-30
1. นักเรียนสามารถอธิบายการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ยุกเริ่มต้นจนกระทั่งกลายมาเป็นระบบไอทีในปัจจุบันได้
2. นักเรียนสามารถเรียงลำดับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
บทที่ 5. ระบบข้อมูลข่าวสารในยุคไอที และผลกระทบต่อองค์กร
5.2. ระบบข้อมูลข่าวสารองค์กร
- พัฒนาการของระบบข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินอยู่ในองค์กร
2
16
31-32
1. นักเรียนสามารถบอกความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบไอทีในหน่วยงานได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างระบบงานไอทีได้
บทที่ 5. ระบบข้อมูลข่าวสารในยุคไอที และผลกระทบต่อองค์กร
5.3. การพัฒนารากฐานด้านไอทีในองค์กร
- วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร
- องค์ประกอบในการวางรากฐานด้านไอที
2
17
33-34
1. นักเรียนเข้าใจมาตรฐานของหมายเลขเครือข่าย
2. นักเรียนเข้าใจลักษณะการทำงานของโดเมนและระบุใช้ได้อย่างถูกวิธี
3. นักเรียนเข้าใจลักษณะการทำงานของระบบเครือข่ายทางไกลในเบื้องต้นได้
บทที่ 5. ระบบข้อมูลข่าวสารในยุคไอที และผลกระทบต่อองค์กร
5.4. ปัจจัยเริ่มต้นในการตั้งอินเตอร์เน็ตองค์กร
- หมายเลขเครือข่าย (IP Address)
- การจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name)
- อุปกรณ์เลือกเส้นทาง (Router) และสถานีบริการ (Server)
2
18
35-36
1. นักเรียนเข้าใจหลักการให้บริการความรู้และการสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. นักเรียนสามารถใช้งานห้องสมุดดิจิตอลในการหาความรู้เพิ่มเติมได้
บทที่ 6.ไอทีกับแนวโน้มโลก
6.1. ดิจิตอลไลบราลี่
- ความเป็นมาของระบบดิจิตอลไลบราลี่
- เทคโนโลยีที่ใช้กับระบบห้องสมุดเสมือน
6.2. มาตรฐานการพิมพ์หนังสือดิจิตอล
2
19
37-38
1. นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพื่ออภิปรายความเป็นไปได้ของระบบไอทีในอนาคต
2. นักเรียนศึกษาระบบการทำงานที่ไม่ต้องใช้ระบบสำนักงาน และเข้าใจวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
3. นักเรียนสามารถของผลกระทบของไอทีต่อสังคมไทยได้
บทที่ 6.ไอทีกับแนวโน้มโลก
6.3. โกลบอล-คอมมูนิเคชั่น บนฐานของอินเตอร์เน็ต
- การก้าวไปสู่การรวมเน็ตเวอร์กของเสียง ข้อมูล ฯลฯ เข้าด้วยกัน
- สถาปัตยกรรม (Vault) ของ MCI
- ฐานะภาพของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
6.4. ระบบสำนักงานเสมือนและการทำงานทางไกล
- Virtual Office คืออะไร
- Teleworking กับ Virtual Office
- เทคโนโลยีที่นำมาใช้
- ผลกระทบต่อสังคม
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา 
 2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]