ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (ช 02139)


สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายเกี่ยวกับโครงงานได้
2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการบริหารโครงงาน
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
- ความหมายของการบริหารโครงงาน
- วัตถุประสงค์ของการโครงงาน

8
2

2

3-4
4. นักเรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการการทำงานเป็นขั้น
ตอนได้
5. นักเรียนสามารถจำแนกสถานการณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนได้
- กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน
2
3
5-6
6. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการประเมินผลโครงงานได้
7. นักเรียนสามารถเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อจัดทำโครงงานได้
- การจัดทำเค้าโครงโครงงาน
2
4
7-8
9. นักเรียนสามารถอธิบายถึงรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานได้
10.นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงาน ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหัวข้อที่ตนเองได้รับ

- รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน
2
5
9-10
11.นักเรียนสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของโครงงานได้
12.นักเรียนสามารถอธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลได้
13.นักเรียนสามารถวิเคราะห์และทำการจัดแบ่งหน้าที่ของแต่ละส่วนสำหรับการสร้างโครงงานได้
2. องค์ประกอบของโครงงาน
- หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ/บุคคล
6
2
6
11-12
14.นักเรียนสามารถอธิบายถึงหน้าที่ของตนในฐานะของผู้บริหารโครงการได้
15.นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการการกำหนดระยะเวลาการทำโครงการได้
16.นักเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ตนเองได้คิดขึ้นอย่างเหมาะสม
- หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ
- การกำหนดเวลาโครงการ
2
7
13-14
17.นักเรียนสามารถอธิบายถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในคณะทำงานโครงการได้
18.นักเรียนสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสำเร็จและอุปสรรคที่อาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

- หน้าที่ของสมาชิกในคณะทำงานโครงการ
- สาเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
2
8
15-16
19. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความหมายและหลักการของการวางแผนการดำเนินการโครงการได้

3. การวางแผนโครงงาน
- ความหมายของการวางแผน
- วัตถุประสงค์ของการวางแผนโครงการ
- ข้อควรพิจารณาในการวางแผนโครงการ
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนโครงการ
4
2
9
17-18
20.นักเรียนสามารถที่อธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการแบบ Work Brealdown Structure ได้
21.นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการแบบ Bar Chart ได้
22.นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการแบบ Prel/CPM ได้
- วิธีที่ใช้ในการวางแผนงาน
- Work Brealdown Structure
- Bar Chart
- Prel/CPM
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
23. นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการ แบบ Risk ได้
24.นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการแบบ Brain Mapper ได้
25.นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการวางแผนการดำเนินการแบบ Software Package ได้
- Risk
- Brain Mapper
- Software Package
2
12
23-24
26.นักเรียนสามารถที่จะวางแผนการดำเนินการโครงการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
27.นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายถึงสาเหตุการดำเนินการโครงการที่อาจไม่เป็นไปตาม แผนของโครงการที่วางไว้
- เหตุที่การวางแผนไม่ประสบความสำเร็จ
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับการวางแผน
2
13
25-26
28.นักเรียนสามารถอธิบายถึงหลักการของการประมาณการโครงการได้

4. การประมาณโครงการ
- ความหมายของการประมาณการโครงการ
- เรื่องที่จะนำมาทำการประมาณการ
2
6
14
27-28
29.นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการของการประมาณการโครงการในแต่ละชนิดได้
30.นักเรียนสามารถที่จะทำการประมาณการโครงการของตน เองได้อย่างถูกต้อง
- วิธีของการประมาณการ
- ชนิดของการประมาณการ

2
15
29-30
31.นักเรียนสามารถอธิบายถึงอิทธิพลที่มีต่อการประมาณการในลักษณะต่าง ๆ ได้
- อิทธิพลที่มีต่อการประมาณการ
- การแบ่งโครงการให้มีขนาดที่สามารถจัดการได้
2
16
31-32
32.นักเรียนสามารถอธิบายถึงการติดตามงานโครงการได้
5. การติดตามการดำเนินงานโครงการ
- การติดตามงาน
6
2
17
33-34
33.นักเรียนสามารถอธิบายถึงการควบคุมโครงการได้

- การควบคุมโครงการ
2
18
35-36
34.นักเรียนสามารถอธิบายถึงการ
ทบทวนการดำเนินการโครงการ
ได้
35.นักเรียนสามารถทำการทบทวน
และชี้แจงเกี่ยวกับการ
ทำงานโครงการของตนเองได้
- การทบทวน
2
19
37-38
37.นักเรียนสามารถอธิบายถึงการ
สรุปผลของการดำเนินการโครง
การได้
38.นักเรียนสามารถทำการสรุปผล
การดำเนินการโครงการของตน
เองได้อย่างถูกต้อง
6. การสรุปผลของการดำเนินการโครงการ
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 
 2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]