ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา/กลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- อธิบายหน้าที่ของแป้นพิมพ์ได้
- บอกส่วนต่าง ๆ ของแป้นพิมพ์ได้
1. การใช้แป้นพิมพ์
2. ส่วนต่าง ๆ ของแป้นพิมพ์
- แป้นตัวอักขระ
- แป้นควบคุม
- แป้นตัวเลข
- แป้นฟังก์ชั่น
2

2

3-4
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- บอกความหมายและชื่อเรียกแป้นตัวอักขระได้
- บอกความหมายและชื่อเรียกแป้นควบคุมได้
- บอกตัวอักษรแป้นเหย้าได้
- วางนิ้วบนตัวอักษรแป้นเหย้าได้ถูกต้อง
1. ความหมายและชื่อเรียกแป้นต่าง ๆ
- ความหมายของแป้นตัว
อักขระ
- ความหมายของแป้น
ควบคุม
2. แป้นเหย้า ได้แก่ตัวอักษร
ฟ ห ก ด ' า ส ว
3. การวางนิ้วบนแป้นเหย้า
ฟ นิ้วก้อยซ้าย
ห นิ้วนางซ้าย
ก นิ้วกลางซ้าย
ด นิ้วชี้ซ้าย
'  นิ้วชี้ขวา
า นิ้วกลางขวา
ส นิ้วนางขวา
ว นิ้วก้อยขวา
2
3
5-6
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษรแป้นเหย้าได้
1. การฝึกพิมพ์
- พิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟ ห ก ด ่ า ส ว
2
4
7-8
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร เ   ้ ง ได้
6. การฝึกพิมพ์(ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร เ   ้ ง

2
5
9-10
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร   ำ พ ะ   ั      ี  ร  ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร อักษร   ำ พ ะ   ั      ี  ร 
2
6
11-12
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร แ อ    ิ  ท    ื  ม ได้
6. การฝึกพิมพ์(ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร แ อ    ิ  ท    ื  ม
2
7
13-14
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร ไ ป น ใ ๆ ผ ย ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร ไ ป น ใ ๆ ผ ย
2
8
15-16
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร บ ล ผ ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร บ ล ผ

2
9
17-18
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์อักษร ก ภ ค ต ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์อักษร ก ภ ค ต
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
- พิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟ ห ก ด ่ า ส ว
2
11
21-22
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษร จ ข ช - / ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร จ ข ช - /
2
12
23-24
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษร โ ฌ    ็   ๋  ฑ ธ   ๊ ณ ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร โ ฌ    ็   ๋  ฑ    ๊  ธ  
2
13
25-26
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษร ฎ ฏ ษ ฆ  "  ศ ฯ ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร ฎ ฏ ษ ฆ
- " ศ ฯ

2
14
27-28
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษร ฮ   ์  ฒ ฉ ? ได้
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร ฮ   ์ ฒ ฉ ?
2
15
29-30
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษร ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฐ
6. การฝึกพิมพ์ (ต่อ)
- พิมพ์ต่ออักษร ฤ ( ) ฬ ซ ญ ฐ
2
16
31-32
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ตัวอักษรทุกตัวแบบการพิมพ์สัมผัสได้
7. การพิมพ์สัมผัส
- พิมพ์ตัวอักษรทุกตัว
2
17
33-34
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์คำที่กำหนดแบบการพิมพ์สัมผัสได้
1. การพิมพ์สัมผัส (ต่อ)
- พิมพ์คำ
2
18
35-36
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์ข้อความที่กำหนดแบบการพิมพ์สัมผัสได้
7. การพิมพ์สัมผัส (ต่อ)
- พิมพ์ข้อความ
2
19
37-38
เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ
- พิมพ์เอกสารเบื้องต้น
แบบการพิมพ์สัมผัสได้
7. การพิมพ์สัมผัส (ต่อ)
- พิมพ์เอกสารเบื้องต้น

2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
- การพิมพ์สัมผัส 
 2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]