ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา/กลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว
1. นักเรียนสามารถเรียกใช้โปรแกรม Paint ได้
2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆ ของ Paint ได้
3. นักเรียนใช้เครื่องมือบนกล่องเครื่องมือได้
- การเปิดโปรแกรม Paint
- ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมPaint
- การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนกล่องเครื่องมือของโปรแกรม Paint
2

2

3-4
1. นักเรียนสามารถเลือกใช้สี
จากกล่องสีได้
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้
สีจากเมนู Edit Color ได้
- การใช้สีของโปรแกรม Paint
2
3
5-6
1. นักเรียนสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อสร้างงานได้
2. นักเรียนสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเก่าเพื่อแก้ไขงานได้
3. นักเรียนสามารถตั้งค่าของหน้ากระดาษที่จะพิมพ์ออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้
4. นักเรียนสามารถจัดเก็บรูปภาพที่ได้สร้างขึ้นได้
5. นักเรียนสามารถจัดเก็บรูปภาพเป็นพื้นจอ (Wallpaper) ได้
- การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
- การเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า
- การตั้งค่าหน้ากระดาษ(กระดาษพิมพ์)
- การจัดเก็บ
- การเก็บเป็น Wallpaper
2
4
7-8
1. นักเรียนสามารถย้อนคำสั่งโดยใช้เมนู Undo ได้
2. นักเรียนสามารถทำซ้ำคำสั่งที่ย้อนโดยใช้คำสั่ง Repeat ได้
3. นักเรียนสามารถตัดและคัดลอกบางส่วนของภาพได้
4. นักเรียนสามารถเลือกพื้นที่ทั้งหมดได้
- Undo
- Repeat
- Cut
- Copy
- Paste
- Clear Selection
- Select All
2
5
9-10
1. นักเรียนสามารถพลิกและหมุนภาพในแบบต่าง ๆ ได้
- Flip / Rotate
2
6
11-12
1. นักเรียนสามารถยืดและบิดภาพในแนวต่าง ๆ ได้
- Stretch / Skew
2
7
13-14
1. นักเรียนสามารถกลับสีภาพได้
2. นักเรียนสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพที่วาดได้
3. นักเรียนสามารถลบรูปวาดทั้งหมดได้
- Invert Colors
- Attributes
- Clear Image
2
8
15-16
1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้
- การใช้โปรแกรม Paint กับโปรแกรมอื่น โดยใช้คำสั่ง Paste From
2
9
17-18
1. นักเรียนสามารถบันทึกบางส่วนของรูปภาพในชื่อ
แฟ้มอื่นได้
- การบันทึกบางส่วนของรูปภาพใน
แฟ้มอื่นโดยใช้คำสั่ง Copy to
2
10
19-20
ทบทวนบทเรียน
 
2
11-13
21-26
1. นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรม Imaging เพื่อปรับแต่งภาพที่ต้องการได้
2. นักเรียนสามารถใช้แถบเครื่องมือ Imaging ได้
- การเรียกใช้โปรแกรม Imaging
- การเปิดไฟล์ภาพเพื่อนการปรับแต่ง
- การใช้แถบเครื่องมือ Imaging
6
14-15
27-30
1. นักเรียนสามารถเพิ่มคำบรรยายประกอบภาพได้
- การเพิ่มคำบรรยายประกอบภาพ
โดยใช้แถบเครื่องมือ Annotation
4
16
31-32
1. นักเรียนสามารถเปลี่ยนชนิดของไฟล์ภาพได้ - การเปลี่ยนชนิดของไฟล์ภาพ
2
17
33-34
1. นักเรียนสามารถสร้างเอกสารภาพขึ้นใหม่ได้ - การสร้างเอกสารภาพขึ้นใหม่
2
18-19
35-38
1. นักเรียนสามารถตบแต่งรูปภาพตามจินตนาการได้ - ตบแต่งรูปภาพที่ตามจินตนาการ
4
20
39-40
ทบทวนบทเรียน
 
2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]