ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร


ประถมศึกษาปีที่ 1
(ภาคเรียนที่ 1 , 2)
ชื่อวิชา ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1
Primary Knowledge on Computer Equipment I
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ส่วนประกอบ ประโยชน์ และการทำงานของคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการใช้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง เกี่ยวกับ การเปิดเครื่อง การปิดเครื่อง และการเข้าสู่โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เห็น
คุณค่าและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆได้


ประถมศึกษาปีที่ 2
(ภาคเรียนที่ 1 , 2)
ชื่อวิชา ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 2
Primary Knowledge on Computer Equipment II
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประโยชน์ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การ
ใช้แป้นพิมพ์ การใช้คำสั่งเบื้องต้น การพิมพ์สัมผัสแบบง่าย ๆ ปฏิบัติการใช้แป้นพิมพ์ต่าง ๆ
บนคีย์บอร์ด การพิมพ์สัมผัสแบบง่าย ๆ การเข้าสู่โปรแกรมและการออกจากโปรแกรมอย่าง
ถูกขั้นตอนและถูกวิธี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้แป้นพิมพ์ต่าง ๆ บน
คีย์บอร์ด และสามารถใช้คำสั่งเบื้องต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้


ประถมศึกษาปีที่ 3
(ภาคเรียนที่ 1 , 2)
ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
Windows System
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความหมายของระบบปฏิบัติการ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวินโดวส์ ไอคอนที่สำคัญ การสร้าง Shortcut บน Desktop การ
จัดการแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม Windows Explorer และการใช้งานโปรแกรมที่มีมาพร้อม
กับวินโดวส์ ปฏิบัติการใช้งานเครื่องคิดเลข การบันทึกข้อความด้วยโปรแกรม Notepad
การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Wordpad การสร้าง Shortcut บน Desktop การวาดภาพ
ด้วย โปรแกรม Paint และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Imaging เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเรียนรู้
เทคนิควิธีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน Accessories เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้


ประถมศึกษาปีที่ 4
(ภาคเรียนที่ 1และ 2)
ชื่อวิชา ทักษะการพิมพ์
Typing Skill
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และหน้าที่ของแป้นพิมพ์ต่าง ๆ การใช้
Arrow key การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกต้อง ปฏิบัติการใช้แป้นพิมพ์ต่าง ๆ บนคีย์บอร์ดควบคุม
การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อให้มีความ
รู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานแป้นพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถใช้คอม-
พิวเตอร์ในงานพิมพ์เอกสารเบื้องต้นได้


ประถมศึกษาปีที่ 5
(ภาคเรียนที่ 1 , 2)
ชื่อวิชา ไมโครซอฟต์เวิร์ด
Microsoft Word
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทำงานและคุณสมบัติของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด การสร้างแฟ้มเอกสาร
การใช้คำสั่งจากเมนูบาร์ การใช้งานแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ การสร้างตารางข้อมูล
ในแฟ้มเอกสาร การสร้าง Chart การวาดรูปโดยใช ้ Drawing Toolbar การสร้างรูป
กราฟฟิกและอักษรศิลปะ การทำจดหมายเวียน ปฏิบัติการสร้างแฟ้มเอกสาร การแก้ไข
ข้อความ การบันทึกแฟ้มเอกสาร การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม การจัดรูปแบบของ
พารากราฟ และหน้ากระดาษ การสร้างตาราง การสร้าง Chart และการวาดรูปด้วย
Drawing Toolbar เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการแฟ้มเอกสาร
สามารถบันทึกหรือแก้ไขแฟ้มเอกสารที่สร้างขึ้นได้อย่างถูกต้อง นำความรู้ไปบูรณาการ
กับการเรียนวิชาต่าง ๆ และใช้โปรแกรมในงานพิมพ์เอกสารเบื้องต้นได้


ประถมศึกษาปีที่ 6
(ภาคเรียนที่ 1 , 2 )
ชื่อวิชา ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
Microsoft Excel
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทำงาน วิวัฒนาการ และคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel การเรียกใช้
โปรแกรม การสร้างแฟ้มเอกสาร การบันทึกข้อมูล การปรับแต่งแก้ไขข้อมูลและการใช้
ชุดเครื่องมือ ปฏิบัติการสร้างกระดาษทำการ การนำเข้าข้อมูล การป้อนข้อมูลแบบต่าง ๆ
การแก้ไขข้อมูล การจัดรูปแบบกระดาษทำการ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างแผนภูมิ
การวาดรูปลงในแผ่นงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ตาราง
คำนวณได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปบูรณาการสร้างสรรค์งานอื่น ๆ ได้

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]