ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่ม การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
- นักเรียนสามารถบอกความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์
2

2

3-4
- นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

- ความหมาย
- ความสำคัญ
- ประโยชน์

2
3
5-6
- นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ - ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ Hardware , Software,

2
4
7-8
- นักเรียนสามารถเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถใช้คำสั่งได้
- การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์
- start shut down
- wake up sleep
- ปุ่ม minize , restore , close
2
5
9-10
- นักเรียนสามารถใช้ Icon บน Desktop ได้
- สามารถใช้คำสั่งได้
- My computer
Drive c
Drive A
Drive D
- File close
- โปรแกรม OX
2
6
11-12
- นักเรียนสามารถใช้ Mouse ได้
- สามารถใช้คำสั่งได้
การใช้ Mouse Click and Double click บน โปรแกรม ลุงสิงโต
2
7
13-14
- นักเรียนสามารถใช้ Mouseได้
- สามารถใช้คำสั่งได้
- การใช้ Mouse Click and Dubble click บน โปรแกรม ลุงสิงโต
2
8
15-16
- นักเรียนสามารถใช้ Keyboard ได้
- การใช้แป้น Arrow key
บนแป้น keyboard
- โปรแกรม Ski
2
9
17-18
- นักเรียนสามารถใช้ Keyboard ได้

- การใช้แป้น Arrow key
บนแป้น keyboard
- โปรแกรม Ski
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
- นักเรียนสามารถนำคำสั่งที่เรียนมาเข้าโปรแกรมได้
- นักเรียนสามารถใช้เม้าได้อย่างคล่องแคล้ว
- My computer
- โปรแกรม Jazz ball
2
12
23-24
- นักเรียนสามารถนำคำสั่งที่เรียนมาเข้าโปรแกรมได้
- นักเรียนสามารถใช้เม้าได้อย่างคล่องแคล้ว
- โปรแกรม Block 1 ฝึกทักษะบูรณนาการวิชาคณิตศาสตร์
- Game New
- Close Exit
2
13
25-26
- นักเรียนสามารถนำคำสั่งที่เรียนมาเข้าโปรแกรมได้
- นักเรียนสามารถใช้เม้าได้อย่างคล่องแคล้ว
- โปรแกรม Block 2 ฝึก
ทักษะบูรณนาการวิชา
คณิตศาสตร์
- Skill Player color
2
14
27-28
- นักเรียนสามารถใช้ แป้น Numeric Keypad ได้
- นักเรียนสามารถใช้คำสั่งเข้าโปรแกรมได้

- การใช้ Numeric Keypad บน แป้น Keyboard ได้
- บูรณนาการวิชา คณิตศาสตร์
- โปรแกรมบวกเลข 1
2
15
29-30
- นักเรียนสามารถใช้ แป้น Numeric Keypad ได้
- นักเรียนสามารถใช้คำสั่งเข้าโปรแกรมได้

- การใช้ Numeric Keypad บน แป้น
Keyboard ได้
- บูรณนาการวิชา คณิตศาสตร์
- โปรแกรมบวกเลข 2
2
16
31-32
- นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง บน แป้น Keyboard ได้
- นักเรียนสามารถเข้าโปรแกรมได้
- โปรแกรม ต่อท่อน้ำ
- คำสั่ง บน Keyboard ESC Spacbar enter Alt
- บูรณนาการวิชา สปช และศิลปะ
2
17
33-34
- นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง บน แป้น Keyboard ได้
- นักเรียนสามารถเข้าโปรแกรมได้
- โปรแกรม ต่อท่อน้ำ
- คำสั่ง บน Keyboard ESC Spacbar enter Alt
บูรณนาการวิชา สปช. และศิลปะ
2
18
35-36
- นักเรียนสามารถ ใช้คำสั่งบนโปรแกรมได้เอง
- นักเรียนสามารถเข้าโปรแกรมได้
- โปรแกรม Mario
- ฝึกนิ้วการสัมผัสง่าย ๆ
- ฝึกทักษะทางสมอง ความคล่องทางความคิดและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
2
19
37-38
- นักเรียนสามารถ ใช้คำสั่งบนโปรแกรมได้เอง
- นักเรียนสามารถเข้าโปรแกรมได้
- โปรแกรม Mario
- ฝึกนิ้วการสัมผัสง่าย ๆ
- ฝึกทักษะทางสมอง ความคล่องทางความคิดและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียน
 
 2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]