ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา/กลุ่ม
 การงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
1.นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของแผนผังองค์กรได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างผังองค์กรได้
1.ประโยชน์ผังองค์กร
2.การสร้างผังองค์กร
2

2

3-4
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการกำหนดขนาดและขอบกระดาษได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตั้ง/ยกเลิก ขอบเขตการพิมพ์ได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดูเอกสารแบบแบ่งแยกหน้าได้
4.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการกำหนดหัว/ท้ายกระดาษได้
5.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแสดงเอกสารก่อนพิมพ์ได้
1.การกำหนดขนาดและขอบกระดาษ
2.การตั้ง/ยกเลิก ขอบเขตการพิมพ์
3.การดูเอกสารแบบแบ่งแยกหน้า
4.การกำหนดหัว/ท้ายกระดาษ
5.การแสดงเอกสารก่อนพิมพ์
2
3
5-6
1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของฐานข้อมูลได้
2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการสร้างฐานข้อมูลใน Excel ได้
3.นักเรียนสามารถบอกวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
1.ความหมายของฐานข้อมูล
2.การสร้างฐานข้อมูล
3.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2
4
7-8
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องแบบ List ได้
2.นักเรียนสามารถบอกวิธีป้อนข้อมูลในเซลล์ที่ตรวจสอบความถูกต้องได้
3.นักเรียนสามารถบอกวิธีค้นหากลุ่มเซลล์ที่กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
4.นักเรียนสามารถบอกวิธียกเลิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
1.การตรวจความถูกต้องแบบ List
2.การป้อนข้อมูลในเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแบบ List
3.การค้นหากลุ่มเซลล์ที่กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง
4.การยกเลิกการตรวจสอบความถูกต้อง
2
5
9-10
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเรียงลำดับข้อมูลได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดการข้อมูลผ่านฟอร์มได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปิด-ปิด ฟอร์มได้
1.การเพิ่ม-ลบข้อมูลผ่านฟอร์ม
2.การค้นหาข้อมูล
3.การยกเลิกการค้นหาในฟอร์ม
2
6
11-12
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเพิ่ม-ลบ ข้อมูลผ่านฟอร์มได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการค้นหาข้อมูลได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการยกเลิกการค้นหาในฟอร์มได้
1.การเพิ่ม-ลบข้อมูลผ่านฟอร์ม
2.การค้นหาข้อมูล
3.การยกเลิกการค้นหาในฟอร์ม
2
7
13-14
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้ Auto Filter ได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขภายใน Auto Filter ได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการกรองเพื่อค้นหาค่าสูงสุดในรายการได้
4.นักเรียนสามารถอธิบายขั้น
1.การใช้ Auto Filter
2.การกำหนดเงื่อนไขภายใน Auto Filter
3.การกรองข้อมูลเพื่อค้นหาค่าสูงสุด
4.การยกเลิกเงื่อนไขการกรองข้อมูล
2
8
15-16
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใส่ข้อมูลแบบหมายเหตุได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดูข้อมูลหมายเหตุได้
3.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการลบข้อมูลในหมายเหตุได้
1.การใส่ข้อมูลแบบหมายเหตุ
2.การดูข้อมูลหมายเหตุ
3.การลบข้อมูลในหมายเหตุ
2
9
17-18
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้ข้อความศิลป์เพื่อตกแต่งกระดาษทำการได้ 1.การใช้ MS.WordArt
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการนำรูปภาพจากโปรแกรมอื่นมาตกแต่งกระดาษทำการได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใช้รูปภาพสำเร็จจาก ClipArt
1.การตกแต่งกระดาษทำการโดยใช้รูปภาพจากโปรแกรม
2.การใช้รูปภาพสำเร็จจาก
ClipArt
2
12
23-24
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวาดรูปภาพลงในแผ่นงานได้ 1.การวาดรูปภาพลงในกระดาษทำการด้วย Drawing
toolbar
2
13
25-26
1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการนำฟังก์ชันมาใช้ในการคำนวณได้
2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการป้อนฟังก์ชันโดยใช้ Wizard ได้
1.การใช้ฟังก์ชัน Excel
2.การป้อนฟังก์ชันด้วย Function Wizard
2
14
27-28
1.นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของสูตรและฟังก์ชันได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการป้อนสูตรคำนวณได้
1.ความแตกต่างของสูตรคำนวณและฟังก์ชัน
2.การป้อนสูตรคำนวณ
2
15
29-30
1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีป้องกันข้อมูลใน Workbook และ Worksheet ได้ 1.การป้องกันข้อมูลใน Workbook และ Worksheet
2
16
31-32
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างจุดเชื่อมโยง
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปรับเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงได้
1.การทำ Hyperlink
2.การปรับเปลี่ยนจุดเชื่อมโยง
2
17
33-34
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตั้งชื่อเซลล์ได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเปิดสมุดงานอย่างรวดเร็วได้
1.การตั้งและลบชื่อกลุ่มเซลล์
2.การเปิดสมุดงานที่เคยเปิด
2
18
35-36
1.นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการส่งไฟล์ Workbook ร่วมกับ E-mail ได้ 1.การส่งไฟล์ Workbook ร่วมกับ E-mail
2
19
37-38
1.นักเรียนสามารถสร้างเวบเพจโดยใช้โปรแกรมตารางการทำงานเบื้องต้นได้ 1.การสร้างเวบเพจ
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]