ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

............ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยใช้วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเลือกเสรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จำนวน 7 ห้อง ดังนี้
1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 อาคารอัสสัมชัญ เครื่องPC Celeron 766 จำนวน 56 เครื่อง
2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 อาคารอัสสัมชัญ เครื่อง PC Pentuim III 866 จำนวน 56 เครื่อง
3. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอัสสัมชัญ เครื่อง PC Pentium III 866 จำนวน 56 เครื่อง
4. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ เครื่อง PC Americana Pentium III 866
จำนวน 56 เครื่อง
5. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5 อาคารอัสสัมชัญ เครื่อง PC Americana Pentium III 600 EB
จำนวน 56 เครื่อง
6. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 6 อาคารราฟาแอลชั้น 2 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
7. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 7 อาคารราฟาแอลชั้น 4 เครื่อง PC Pentium II 450
จำนวน 56 เครื่อง

.........ในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แบ่งลักษณะการจัดการเป็น
1. การบริการด้านการฝึกอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยจัดตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอรอัสสัมชัญธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. การบริการด้านอินเตอร์เน็ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ร่วมกับบริษัท KSC Commercial Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตแห่งแรกของไทย ที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และยังเป็นผู้นำทางด้านผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขึ้น โดยติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงในระบบ LAN เพื่อให้บริการแก่นักเรียน โดยมีห้องปฏิบัติการทางอินเตอร์เน็ต ดังนี้

ศูนย์การศึกษารัตนบรรณาคาร
จำนวน 2 ห้อง (ชั้น 2)
1. ห้อง PC จำนวน 55 เครื่อง
2. ห้อง MACINTOSH จำนวน 55 เครื่อง
อาคารอัสสัมชัญ จำนวน 5 ห้อง (ชั้น 1 )
1. ห้อง Com 1 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
2. ห้อง Com 2 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
3. ห้อง Com 3 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
4. ห้อง Com 4 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
5. ห้อง Com 5 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง

อาคารราฟาแอล
จำนวน 2 ห้อง
1. ห้อง Com 6 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง
2. ห้อง Com 7 เครื่อง PC จำนวน 56 เครื่อง

...........ปัจจุบันได้ดำเนินการกระจายเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึงทุก ๆ ฝ่ายทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการได้แทรกตารางอบรมทางอินเตอร์เน็ตลงในวิชาพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ครูทุกท่านสามารถนำนักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้บริการแกนักเรียนที่ต้องการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอน โดยมีเจ้าหน้าที่
ศูนย์อินเตอร์เน็ตให้คำปรึกษาตลอดเวลา และเปิดห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนจำนวน 3 รอบ ได้แก่
รอบเช้า : เวลา 07.10 - 07.45 น. สำหรับนักเรียนทุกระดับ
รอบกลางวัน : เวลา 11.00 - 11.45 น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ
: เวลา 12.00 - 12.55 น. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมฯ
รอบเย็น : เวลา 16.00 - 17.00 น. สำหรับนักเรียนทุกระดับ

........สำหรับผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถขอใช้บริการได้โดยเสียค่าบริการเพียงชั่วโมงละ 50 บาท หรือสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถลงทะเบียนสมาชิก เช็คเวลาการใช้บริการ ละเปลี่ยนรหัสผ่านทางหน้าเว็บเพจมีชื่อเรียก ACT Instant Intetnet Starter Kit ซึ่งเป็นบัญชี สมาชิกอินเตอร์เน็ตสำเร็จรูปจำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้าสามารถใช้บริการได้ 20 ชั่วโมงภายใน 1 ปี หากใช้บริการจนหมดเวลาแล้วยังสามารถต่ออายุสมาชิกได้อีกครั้งละ 50 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถขอรับข้อมูลหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 8073502 , 8073504 และทาง E-mail : support@act.ac.th

.........ในส่วนของระบบ Network ได้ทำการ Upgrade Link จาก 64 kbps เป็น 128 kbps เป็น 256 kbps และ512 kbps ตามลำดับ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีใช้ในระบบปฏิบัติการของโรงเรียน และรองรับสำหรับสมาชิกอินเตอร์เน็ตซึ่ง Support Modem v.90 ได้จัดทำ E-mail Address ให้แก่นักเรียน และคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในการใช้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมถ่ายโอยแฟ้มข้อมูลโดยมีเนื้อที่ในการจัดเก็บ 2 MB

..........ด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้า และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป โดยจัดแหล่งฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เช่น หลักสูตรประกอบเครื่อง, การเชื่อมต่ออินเตอร็เน็ต ,อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ,จดหมายอิเลคทรอนิกส์, โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ,โปรแกรมการสื่อสารสนทนาผ่านเครือข่ายและการเขียนโฮมเพจ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา นอกจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้มอบให้แก่นักเรียนแล้ว ยังได้มอบขุมทองแห่งความรู้ให้แก่เยาวชนไทยอีกด้วย ดังจะเห็นได้ จากปัจจุบันมีนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ส่งผลงานโฮมเพจเข้าประกวดในระดับประเทศแล้วได้รับรางวัล
มีการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมดูแลโฮมเพจของโรงเรียนมีนักเรียน อ.ส.ธ. ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาว่างค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มุ่งหวังไว้ ปัจจุบันนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป


.......ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียนคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน15(2) รวมทั้งรับสมัครสมาชิกอินเตอร์เน็ต จัดการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน รับงานซ่อมบำรุงจากลูกค้าที่เป็นผู้ปกครอง การบริหารระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ การควบคุมและดูแลข้อมูลข่าวสารของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถสร้างชื่อเสียงให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีต่อไป จึงได้มีการกำหนดสายงานบริหารภายในศูนย์
1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาปฏิบัติ
2. โครงการและงานต่างๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ก่อน
3. หัวหน้าศูนย์เป็นผู้พิจารณาดำเนินตามมติของกรรมการบริหาร ถ้าหัวหน้าศูนย์ไม่เห็นชอบมีสิทธิ์ ให้กรรมการทบทวนใหม่ได้ หากกรรมการยังยืนยันมติเดิม หัวหน้าศูนย์ให้นำเรื่องเสนอขึ้นไปตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณา
4. หัวหน้างานทุกงานในศูนย์จะต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์ทราบ เพื่อตัดสินใจในการดำเนินการ
5. หัวหน้าศูนย์จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]

 
computer.act.ac.th