ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา การเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ช0256

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1
1-2
1. สามารถลำดับขั้นตอนเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้
2. สามารถเขียนขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมานำเสนอได้
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์
4
2

2

3-4
1. สามารถลำดับขั้นตอนเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้
2. สามารถใช้โฟลว์ชาร์ตมานำเสนอขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมได้
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์
2
3
5-6
1. สามารถบอกความหมายของชนิดของข้อมูลได้
2. สามารถอธิบายประโยชน์ชนิดของข้อมูลได้
3. สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลให้กับข้อมูลได้
โครงสร้างข้อมูล
- ชนิดของข้อมูล
- การกำหนดชนิดของข้อมูลให้กับข้อมูล
4
2
4
7-8
1. สามารถสร้างโปรแกรมย่อยโดยใช้ชนิดของข้อมูลที่กำหนดได้
2. สามารถจัดรุปแบบข้อมูลที่กำหนดได้
โครงสร้างข้อมูล
- การสร้างโปรแกรมย่อยโดยใช้ชนิดของข้อมูลที่กำหนด
- การจัดรูปแบบของข้อมูล
2
5
9-10
1. สามารถแยกประเภทของข้อมูลได้
2. สามารถเลือกฐานข้อมูลที่จะให้กับโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมกับโปรแกรมได้
แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนการสร้างแฟ้มข้อมูล
- ประเภทของฐานข้อมูล
- การเลือกแฟ้มฐานข้อมูล
- การสร้างแฟ้มข้อมูล
4
2
6
11-12
1. สามารถอธิบายว่าแฟ้มข้อมูลมีความเหมาะสมกับโปรแกรมได้
2. สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกวิธี
แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนการสร้างแฟ้มข้อมูล
- ความเหมาะสมของฐานข้อมูลกับโปรแกรม
- การเก็บข้อมูล
2
7
13-14
1. สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได้
2. สามารถอธิบายชนิดของตัวแปรได้
3. สามารถตัวชื่อตัวแปรได้อย่างถูกต้องตามหล้การตั้งชื่อตัวแปร
คำสั่งการจัดการกับตัวแปร
- ความหมายของตัวแปร
- ชนิดของตัวแปร
- การตั้งชื่อตัวแปร
2
8
15-16
1. สามารถอธิบายความหมายของการประกาศตัวแปรได้
2. สามารถประกาศตัวแปรแบบต่างๆ ได้
3. สามารถกำหนดขอบเขตให้กับตัวแปรได้
คำสั่งการจัดการกับตัวแปร
- การประกาศตัวแปร (Variable Declaration)
- การกำหนดขอบเขตการประกาศตัวแปร (Scope of variables)
2
9
17-18
1. สามารถกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลได้
2. สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดได้
3. สามารถกำหนดฐานข้อมูลที่จะใช้ได้
การจัดการแฟ้มข้อมูล
- กำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
- สร้างแฟ้มข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด
- การกำหนดฐานข้อมูล
4
2
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
 
11
21-22
1. สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสร้างฟังก์ชนมาใช้ในงานที่ทำได้
การจัดการกับฟังก์ชัน
- การเลือกฟังก์ชันที่นำมาใช้งาน
- การสร้างฟังก์ชันตามความต้องการ
2
12
23-24
1. สามารถบอกความหมายของโปรแกรมย่อยได้
2. สามารถเขียนรูปแบบของโปรแกรมย่อยได้
3. สามารถกำหนดเหตุการณ์ให้กับโปรแกรมย่อยได้อย่างเหมาะสม
การสร้างโปรแกรมย่อย
- ความหมายของโปรแกรมย่อย
- รูปแบบของโปรแกรมย่อย
- เหตุการณ์ของโปรแกรมย่อย
4
2
13
25-26
1. สามารถกำหนดคำสั่งและเนื้อหาให้กับโรปแกรมย่อยได้
2. สามารถสร้างโปรแกรมให้กับ Object ที่กำหนดได้
การสร้างโปรแกรมย่อย
- การกำหนดเนื้อหาและคำสั่งของโปรแกรมย่อย
- การสร้างโปรแกรมย่อยให้แต่ละ Object
2
14
27-28
1. สามารถเลือกเก็บกราฟิกที่เหมาะสมกับโปรแกรมได้
2. สามารถสร้างกราฟิกที่เหมาะสมมาให้กับโปรแกรมได้
การนำกราฟิกมาใช้งาน
- การเก็บกราฟิกที่สามารถใช้กับโปรแกรมที่ต้อง
- การสร้างกราฟิกไว้เตรียมงานใช้งาน
4
2
15
29-30
1. สามารถอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมได้
2. สามารถกำหนดเนื้อหาของโปรแกรมได้
3. สามารถออกแบบโปรแกรมได้
4. สามารถกำหนดอุปกรณ์สำหรับใช้เขียนโปรแกรมได้
5. สามารถเขียนโปรแกรมได้

การเขียนโปรแกรม
- กำหนดเนื้อหา
- ออกแบบโปรแกรม
- กำหนดอุปกรณ์
- เขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบ
2
16
31-32
1. สามารถเขียนโปรแกรมตามที่กำหนดได้
2. สามารถนำเสนอผลงานได้
การเขียนโปรแกรม
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- นำเสนอผลงาน
8
2
17
33-34
1. มารถเขียนโปรแกรมตามที่กำหนดได้
2. สามารถนำเสนอผลงานได้
การเขียนโปรแกรม
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- นำเสนอผลงาน
2
18
35-36
1. มารถเขียนโปรแกรมตามที่กำหนดได้
2. สามารถนำเสนอผลงานได้
การเขียนโปรแกรม
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- นำเสนอผลงาน
2
19
37-38
1. มารถเขียนโปรแกรมตามที่กำหนดได้
1. สามารถนำเสนอผลงานได้
การเขียนโปรแกรม
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- นำเสนอผลงาน
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 
 


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]