ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ช 0248)

สัปดาห์
คาบที่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เนื้อหา
จำนวนคาบ
1-2
1-4
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว
1. อธิบายส่วนรับข้อมูลของ คอมพิวเตอร์ได้

- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- ส่วนรับข้อมูล
- เม้าส์
- คีย์บอร์ด
- สแกนเนอร์
4

3-4

5-8
2. อธิบายส่วนควบคุมกลางได้
- CPU
- ส่วนควบคุม
- ส่วนคำนวณ
4
5-6
9-12
3. อธิบายหน่วยความจำของ
คอมพิวเตอร์ได้
- หน่วยความจำหลัก
- หน่วยความจำรอง
4
7-8
13-16
4. อธิบายส่วนแสดงผลของ
คอมพิวเตอร์ได้
- จอภาพ
- เครื่องพิมพ์
4
9
17-18
5. อธิบายวิธีการทำงานของ
เครื่องขับจานแม่เหล็ก
- เครื่องขับจานแม่เหล็ก
4
10
19-20
สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 
2
11
21-22
6. อธิบายวิธีการทำงานของจานแสง
- จานแสง
2
12-13
23-26
7. บอกประเภทของซอฟต์แวร์
- ความหมายของซอฟต์แวร์
- ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
- ชนิดของซอฟต์แวร์
4
14
27-28
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกวิธี
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
- การใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูก
สุขลักษณะของผู้ใช้
2
15
29-30
9. บอกระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้
โดยทั่วไป
- ดอส
- วินโดว์
- โอเอสทู
- ยูนิกซ์

 2
16
31-32
10. สามารถใช้งาน MS-DOS ได้
- ประเภทคำสั่งของ DOS
- การเรียกใช้งานคำสั่ง DOS
- สรุปคำสั่งต่างๆ ใน MS-DOS
- ความหมายของคำสั่ง DOS
2
17
33-34 11. สามารถใช้คำสั่งเพิ่มเติมของ
คำสั่ง Dir ได้
- รูปแบบเพิ่มเติมของการใช้คำสั่ง
Dir รวม 13 คำสั่ง
2
18
35-36
12. อธิบายระบบปฏิบัติการ
- Windows 98
- Windows 98 SE
- Windows Me
- องค์ประกอบหน้าจอ Desktop
ของ Windows
- ปุ่ม Start
- การปรับแต่งเมนูสตาร์ทและ
ทาสค์บาร์
- My Computer
2
19
37-38
13. สามารถจัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ได้
- ไฟล์
- โฟลเดอร์
2
20
39-40
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 
2


ระดับประถมศึกษา [ป.1] [ป.2] [ป.3] [ป.4] [ป.5] [ป.6]
ระดับมัธยมศึกษา [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]