ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร


มัธยมศึกษาปีที่ 1
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ช 0247
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาท ความสำคัญ นิยาม ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การแทนข้อมูล แฟ้มข้อมูล
พัฒนาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
ข่าวสารและการจัดการ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อ
สารข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีจัดการสารสนเทศ การประมวลผลเบื้องต้น
การประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ต่อระบบสารสนเทศ และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ได้

(ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อวิชา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช 0248
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล อุปกรณ์รับข้อมูลและการแสดงผล แป้นพิมพ์ การใช้แป้น
พิมพ์ การแสดงผลบนจอภาพ เครื่องพิมพ์ การเก็บข้อมูลบนแผ่นบันทึก การดูแลรักษาเครื่อง
และข้อมูล การเปิดปิดเครื่อง ระบบปฏิบัติการ การขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การสำเนาแฟ้ม
ข้อมูล การป้อนข้อมูล คำสั่งพื้นฐาน ของระบบปฏิบัติการ การดูแลแฟ้มข้อมูล การอ่านข้อมูล
จากแผ่นบันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึก การใช้แป้นพิมพ์ในงานเอกสารเบื้องต้น ปฏิบัตการ
ใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การขอดูสารบบแฟ้มข้อมูล การสำเนาข้อมูล การป้อน
ข้อมูล การดูแลแฟ้มข้อมูล การอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก การจัดรูปแบบแผ่นบันทึกการใช้
แป้นพิมพ์ในงานเอกสารเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมอย่างง่ายในการทดลองพิมพ์เอกสาร
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบ ปฏิบัติการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในงานพิมพ์เอกสารเบื้องต้นได้


มัธยมศึกษาปีที่ 2
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (1) ช 0249
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมจัดการฐาน
ข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ การสำเนา การจัดเรียง
การแบ่งแยกข้อมูล การค้นหา การทำรายงาน การคำนวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐาน
ข้อมูล ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ปฏิบัติการสร้างแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล แก้ไข
ข้อมูล ลบ สำเนา จัดเรียง แบ่งแยกข้อมูล ค้นหา ทำรายงาน คำนวณและสรุปผลจากข้อมูล
ในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูล ประยุกต์ฐานข้อมูลในงานต่าง ๆ

(ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อวิชา การจัดการข้อมูล (2) ช 0250
คำบรรยายรายวิชา
ศึกษาข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร การแทนข้อมูล การรวมกลุ่มข้อมูล
เขตข้อมูล ระเบียน แฟ้มข้อมูล การจัดการข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสำเร็จ การป้อน
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ผลลัพธ์ การจัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษา
ข้อมูลตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูล ปฏิบัติการสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ผลลัพธ์ การจัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการจัดการข้อมูลเบื้องต้น สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการข้อมูลเบื้องต้นได้


มัธยมศึกษาปีที่ 3
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา งานกราฟฟิกและนำเสนอข้อมูล ช 02138
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟฟิก การเขียนรูป การวาดรูปด้วย
โปรแกรมวาดภาพ กราฟ และรูปกราฟฟิกพื้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้าย
ประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การพิมพ์รูปภาพงานศิลปด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ
การสร้างภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ
เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์
งาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้น และ
สร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

(ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ช 02139
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหางาน ลำดับรูปแบบงาน การประยุกต์วิชาการคอมพิวเตอร์และวิชา
ต่าง ๆ ที่เรียนมา จัดทำโครงงานขนาดเล็ก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]