ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

[ระดับประถมศึกษา] [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น] [ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย]


มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรม 1 ช 0255
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบ
โปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่น
และด้วยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและ
เปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอม-
พิวเตอร์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นเบื้องต้น
ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียน
โปรแกรมใช้งาน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรม 2 ช 0256
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทบทวนความรู้เรื่องขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนวิธี ตัวแปรหมวด คำสั่งจัดการตัวแปร
หมวด คำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย กราฟฟิก ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม
โดยใช้คำสั่งจัดการตัวแปรหมวด คำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชันต่าง ๆ เขียนโปรแกรมที่มี
โปรแกรมย่อย เขียนโปรแกรมกราฟฟิก เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ เพื่อ
ให้มีความรุ้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นสูง สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อ
ใช้งานต่าง ๆ ได้


มัธยมศึกษาปีที่ 5
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ช 0253
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง หรือโปรแกรมอื่นที่มีเนื้อหา วิธีการทำงาน เทคนิค
ซับซ้อนกว่าที่เรียนมา ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงหรือโปรแกรมอื่น
และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะขั้นสูงใน
การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำเอาเทคนิคต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ช 02172
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการดำเนินงานโครงงานแนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์
กับโครงงาน ปฏิบัติการสร้างโครงงานด้วยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้


มัธยมศึกษาปีที่ 6
(ภาคเรียนที่ 1)
ชื่อวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ช 02171
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสร้างข้อมูล บิต ไบต์ เวิร์ด การแทนรหัส การสื่อสารด้วยรหัส การแก้ไขข้อผิด
พลาดจากรหัสที่ส่งมาในระบบสื่อสาร โมเด็ม มาตรฐานของสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายแบบต่าง ๆ มาตรฐานของการเชื่อมโยงซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การส่งไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การส่งข่าวสาร ฯลฯ ปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์กับงานด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

(ภาคเรียนที่ 2)
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ช 0249
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ การจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอฟต์แวร์ ชนิดของซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสาร
ข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์
ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดเจตคติ
ที่ดีและสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]