ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK....NEXT

มีสวันเพ็ญ หอมจะบก
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก ปฐมวัย
สถานที่ สถาบันราชภัฎนครปฐม
มีสศิริลักษณ์ อื้อตระกูลชัย
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 2
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก ปฐมศึกษา
สถานที่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
มีสศรัญยา ผิวเกลี้ยง
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3
อายุการทำงาน 3 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถานที่ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีสน้ำผึ้ง แช่มช้อย
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก บริหารธุรกิจ
สถานที่ สถาบันราชภัฎนครปฐม
มีสอัจฉรา แคฝอย
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถานที่ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีสพรพิมล ปวงนิยม
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถานที่ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
มีสสราวดี ปรีดิ์เปรม
สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถานที่ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]