ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK

ม.ทรงพล ธรรมนันทาวัฒน์
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ มหาวิทยาลัยเกริก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เอก คอมพิวเตอร์
สถานที่ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เอก คอมพิวเตอร์
สถานที่ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
มีสสกุลณา จูฑะพุทธิ
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถานที่ สถาบันราชภัฎเชียงราย
ม.จำลอง หงษ์พญา
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก วัดผล
สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


มีสวิไลพร ศิลางาม
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.ภัทร ผิวเกลี้ยง
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถานที่ สถาบันราชภัฎจันทร์เกษม
ม.สราวุธ อนันตชาติ
สอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี


[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]