ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK....NEXT

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


1. บริหารงานด้านวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทำแผนงานด้านวิชาคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างด้านวิชาการ
3. ดูแลด้านการสอนของครูและครูพิเศษในศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ส่งเสริมกิจการการเรียนการสอนในหลักสูตร
5. จัดการวัดผลและประเมินผลตามสาระการเรียนรู้
6. เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของครูและนักเรียน
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
8. จัดกิจกรรมด้านเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
9. พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ


พัฒนาบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์


1. พัฒนานิเทศและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ประชุมครูเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอน
3. ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. จัดหานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาคอมพิวเตอร์ระดับสถาบันและระดับชาติ
5. บริการสอนด้านทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้กับครูและนักเรียน
6. จัดส่งบุคลากรในศูนย์เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือจัดหาวิทยากรเข้ามาทำการอบรมให้กับบุคลากรในศูนย์


โรงเรียนคอมพิวเตอร์


1. จัดทำหลักสูตรการอบรมวิชาคอมพิวเตอร์
2. จัดทำแผนการอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. พัฒนาคู่มือประกอบการอบรมทุกหลักสูตร
4. ทำการวิเคราะห์หลักสูตร และแผนการสอน
5. มีการวัดและประเมินผลการสอนทุกหลักสูตร
6. การจัดการอบรมให้แก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]