สารบัญ
Introducetion
Basic
Format
List
Picture
Link
Table
Frame
Formสารบัญเรื่อง

ความเป็นมา
ประโยชน์ของอินเตอร์เนต
การรับ - ส่งข้อมูลบนอินเตอร์เนต
World Wide Web
เวปบราวเซอร์
ลักษณะการนำเวบมาใช้
อินทราเนต
สรุปความหมายของศัพท์ที่ควรทราบ
สิ่งต่าง ๆ ที่มีใน WebPage


ความเป็นมา
อินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มีชื่อเรียกสมัยนั้นว่า อาร์ปาเนต
เครือข่าย อาร์ปาเนตเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะมีองค์กรทั้งทางทหาร และมหาวิทยาลัยนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ ในปี พ.ศ.2527 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายถึง 1,000 เครื่อง การขยายตัวของเครือข่ายนั้นได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีองค์กรเอกชน และบริษัทนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อด้วย ในปี พ.ศ.2532 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายมากกว่า 10,000 เครื่องทั่วโลกและถูกเรียกว่า อินเตอร์เนต
อินเตอร์เน็ตนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของวงการคอมพิวเตอร์ครั้งสำคัญที่สุด นับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องพีซี การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายอินเตอร์เนต ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา อินเตอร์เนตจึงได้กลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกคอมพิวเตอร์ โดยถูกขนานนามว่า "ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)"
ประโยชน์ของอินเตอร์เนต
อินเตอร์เนตเป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ นั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการจากอินเตอร์เนตได้ในระยะเวลาอันสั้น ผู้ใช้อินเตอร์เนตสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ข้ามโลกเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้อื่น ชมวิดีโอ และฟังการกระจายเสียงได้บนอินเตอร์เนต
อินเตอร์เนตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลตั้งแต่คอมพิวเตอร์ ดาราภาพยนตร์ ไปจนถึงรายงานข่าวล่าสุด อินเตอร์เนตได้เปิดโอกาสสำหรับทำธุรกิจโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 บริษัทที่ประชาสัมพันธ์ตัวเองบนอินเตอร์เนต และให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
การค้าขายบนอินเตอร์เนต หรือ Electronic Commerce ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมีธุรกิจจำนวนมากที่ได้หันมาเปิดร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต และนับวันจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
การรับ - ส่งข้อมูลบนอินเตอร์เนต
ในการรับ - การส่งข้อมูลบนอินเตอร์เนตนั้น ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตนั้นไม่ได้ส่งไปยาว ๆ ทั้งชุด แต่มันจะถูกแบ่งออกเป็น "ชิ้นเล็ก ๆ" ซึ่งภาษาเทคนิคเรียกว่า "แพคเกต" (Packet) ข้อมูลแต่ละแพคเกตจะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างอิสระ ซึ่งบางครั้งอาจจะวิ่งกันไปคนละเส้นทางก็เป็นได้ แต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วแพคเกตของข้อมูลจะถูกนำมาประกอบกันเป็นข้อมูลยาว ๆ เช่นเดิม และถ้าข้อมูลแพคเกตใดสูญหายหรือเสียหายขึ้นมา คอมพิวเตอร์ต้นทางก็จะส่งข้อมูลแพคเกตนั้น ๆ ซ้ำไปอีกครั้งหนึ่ง
World Wide Web
World Wide Web (เรียกย่อ ๆ ว่า เวป) จะช่วยให้เราดูเอกสารที่เก็บในอินเตอร์เน็ตซึ่งจะมีภาพ เสียง หรือภาพยนต์ประกอบด้วยก็ได้
- เวปเพจ และ ภาษา HTML
เอกสารที่เราเปิดดูใน World Wide Web ที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า เวปเพจ ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเรียกว่า "HTML (Hypertext Markup Language)" ภาษา HTML จะกำหนดรูปแบบ และ หน้าตาของเอกสารเวปที่ปรากฎบนหน้าจอ และเชื่อมต่อเวปเพจกับข้อมูลอื่น ๆ World Wide Web กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 4 ล้านหน้าใน World Wide Web และขยายตัวในอัตรา 50% ต่อเดือน
- เรื่องของ Link
เอกสารแต่ละหน้ามีการเชื่อมต่อถึงกัน ในลักษณะที่เราเรียกดูเอกสารหนึ่งจากเอกสารฉบับอื่นได้ โดยในเวปเพจจะมี Link ที่คุณสามารถ Click Mouse เพื่อเปิดดูข้อมูลในส่วนอื่นของเวปเพจ หรือเวปเพจหน้าอื่นได้ Link อาจอยู่ในรูปของข้อความ รูปภาพหรือปุ่มและเมื่อเราเลื่อน Pointer ไปเหนือ Link มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือ Link เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เวปเพจแตกต่างจากเอกสารทั่วไป เพราะผู้อ่านสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้ โดยการ Click Mouse เพื่อเปิดดูข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้
- โฮมเพจ
หากเรานำหนังสือเล่มหนึ่งมาพิจารณา จะพบว่าหน้าปกหนังสือมีความสำคัญมาก เพราะจะต้องสื่อเนื้อหาหลักของหนังสือในรูปแบบที่สะดุดตา และจูงใจคนให้เปิดอ่าน ถ้าเราเปรียบเวบไซต์เป็นเหมือนหนังสือที่ประกอบด้วยเวปเพจจำนวนมาก โฮมเพจ (Homepage) ก็คือ เวปเพจหน้าแรกที่มีหน้าที่คล้ายกับหน้าปกหนังสือนั่นเอง
- เรื่องของ URL
เมื่อเราต้องการเปิดเวปเพจที่ต้องการ จะต้องมีการระบุตำแหน่งการเก็บเวปเพจนั้นในอินเตอร์เนตด้วย เราเรียกตำแหน่งเหล่านี้ว่า URL (Uniform Resource Locator) ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับ URL มีดังนี้

ความหมาย

โปรโตคอล

จะแจ้งให้บราวเซอร์ทราบว่าต้องจัดการกับข้อมูลที่พบอย่างไร สำหรับเวปเพจ โปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้มีชื่อเรียกว่า HTTP (HyperText Transfer Protocol)


ชื่อเซิฟเวอร์ จะระบุชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เวปเพจ บ่อยครั้งที่ส่วนนี้จะถูก เรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) เซิฟเวอร์ทุกเครื่องจะมีโดเมนเนมเฉพาะที่ไม่เหมือนกับใคร

เวปบราวเซอร์
เราอาจจะเปรียบเวปบราวเซอร์ได้เหมือนเป็นประตูเข้าสู่โลก World Wide Web ปัจจุบันมีบราวเซอร์หลายรายที่เราสามารถใช้เพื่อเปิดดูเวปเพจ โดยที่บราวเซอร์แต่ละตัวถึงแม้จะมีคุณสมบัติพื้นฐานคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด
เมื่อใดที่เราใช้เวปบราวเซอร์เปิดดูเวปเพจ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากำลังทำหน้าที่เป็นลูกข่ายติดต่อกับเครื่องที่เก็บข้อมูลเวปเพจที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องดูแลเครือข่ายหรือ Server
บราวเซอร์ที่น่าติดตาม และจับตามองในปัจจุบัน ได้แก่
1. Internet Explorer ของ บริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งมีลูกเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นของไมโครซอฟท์ได้ด้วย เช่น Ms-Office97
2. Netscape Navigator หรือ Netscape Communicator เป็นบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งเป็นของบริษัท Netscape Communicator ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับ Internet Explorer
ลักษณะการนำเวปเพจมาใช้
1. การประชาสัมพันธ์
2. ด้านธุรกิจ
3. ให้ความรู้
4. ฐานข้อมูลที่เป็นเหมือนห้องสมุดที่สามารถค้นคว้าได้
อินทราเนต (Intranet)
เวปเป็นสิ่งที่ทำให้อินเตอร์เนตได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะสามารถเชื่อมคนจำนวนมากเข้าด้วยกันได้ เพื่อเผยแพร่และค้นหาข้อมูล โดยเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ถึงแม้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต่างรุ่นต่างแบบกันก็ตาม
ในอดีตบริษัทหลายแห่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการลงทุนกับเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้บางครั้งก็ไม่น่าพอใจ ด้วยเหตุผลนี้องค์กรและธุรกิจจำนวนมาก จึงได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เนตเข้ามาใช้ เพื่อเป็นคำตอบสำหรับการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร รูปแบบการสื่อสารที่จำกัดวงภายในองค์กรนี้มีชื่อเรียกว่า อินทราเนต (Intranet)
เครือข่ายอินทราเนตถึงแม้จะมีขอบเขตการสื่อสารที่จำกัดลงมา แต่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับอินเตอร์เนต คือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต เช่น บราวเซอร์
สรุปความหมายของศัพท์ที่ควรทราบก็คือ
- HTML ภาษาที่ใช้สร้างเอกสารเพื่อแสดงบนอินเตอร์เน็ต
- HTML Editor โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาษา HTML ให้ง่ายขึ้น
- Web Browser โปรแกรมที่ใช้ในการดูเอกสารบนอินเตอร์เนต
- Web Page เอกสารที่อยู่บนอินเตอร์เนต
มีอะไรบ้างใน Web Page

Text

เป็นข้อความปกติ โดยเราสามารถตกแต่งให้สวยงาม และมีลูกเล่นต่าง ๆ คล้ายกับ การใช้งานด้วย Word Processing

Graphics มีรูปภาพ (Picture), ลายเส้น (Lines), ลายพื้น (Background) ต่าง ๆ มากมายแล้วแต่จะเลือกใส่

Multimedia เป็นรูปภาพและเสียงประกอบกัน ซึ่งเราจะเรียกว่า Audio และ Video

Counter ใช้สำหรับนับจำนวนคนที่มาเยี่ยมเยียนเวปเพจของเรา

Cool Links ใช้ต่อเชื่อมไปยังเวปเพจ หรืออื่น ๆ ของเรา หรือของคนอื่นก็ได้

Forms เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม กรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับมายังเรา

Frames เป็นการแบ่งจอภาพออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนก็จะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันและเป็นอิสระจากกัน

Images Maps เป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ที่กำหนดให้ส่วนต่าง ๆ บนรูป เชื่อมโยง (Link) ไปยังเวปเพจอื่น ๆ

Java Applets เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเล็ก ๆ ที่ใส่ลงไปในเวปเพจ เพื่อให้การใช้งานเวปเพจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Create By Mr.Phadungsak Sangsawong | ICQ # is 36212331
Copyright 1999 A.C.T. All rights reserved.
Last Modify : 18/01/2000