ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK....NEXT


1. ดูแลและรับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จะทำการเผยแพร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2. กลั่นกรอง และเผยแพร่ข้อมูลสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. กลั่นกรอง และเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานภายในโรงเรียนในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ดูแลและควบคุมการใช้งานระบบ E-Learning ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย
5. จัดสรรพื้นที่ให้ครูสร้างเป็นโปรแกรม E-Learning เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
6. ให้คำแนะนำและส่งเสริมพัฒนาการใช้งานระบบ E-Leaning แก่บุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7. ประสานงานกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิที่ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม E-Leanning
8. รับเขียนและออกแบบ Website ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
9. รับเขียนและออกแบบ Website ให้กับหน่วยงานภายนอก
10. การจัดทำ E-Mail ให้คุณครูและนักเรียนใหม่ทุกปี
11. ออกแบบ เขียน และปรับปรุงโฮมเพจให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
12. ประสานงานแต่ละหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
13. ดูแลคณะทำงานของกลุ่มผู้เขียนโฮมเพจ
14. รับเขียนและออกแบบการทำบทเรียนช่วยสอนทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบ E-Leaning
15. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเขียนโฮมเพจ

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]