ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ บทพรรณางาน โครงสร้างสายงาน
หลักสูตรการเรียน โครงการสอน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก กลับหน้าโรงเรียน รวมถาม-ตอบ

กลับไปหน้าแรก
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์
บทพรรณางาน
ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่
หลักสูตรการเรียน
โครงการสอน
ปัญหาถาม-ตอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สมุดเยี่ยมชม
ลิงค์ดีดี
การ์ดอวยพร

BACK

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางนโยบายเพื่อจัดการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทุกระดับชั้น โดยแบ่งกลุ่ม
ระดับชั้นเป็น 4 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มระดับประถมต้น ป.1 - ป.4
1.2 กลุ่มระดับประถมปลาย ป. 5 - ป.6
1.3 กลุ่มระดับมัธยมต้น ม.1 - ม.3
1.4 กลุ่มระดับมัธยมปลาย ม.4 - ม.6
2. กำหนดตารางสอน เพื่อให้การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละวิชาแต่ละระดับชั้นได้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานวัดผลการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์
3.1 พิจารณาข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
3.2 อนุมัติให้มีการเรียงพิมพ์ ทำสำเนา จัดทำการสอบวัดผลการเรียน
3.3 ดำเนินการให้มีการจัดเก็บคะแนน ทำสถิติ และประกาศผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
3.4 ประเมินผลงานกิจกรรมชมรม ซึ่งในปัจจุบันมี 2 ชมรม ได้แก่ ชมรมคอมพิวเตอร์และชมรม
อินเตอร์เน็ต
4. งานนิเทศหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
5. งานประชุมแจกงานและถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร
6. จัดการบุคลากรด้านลา ขาด และจัดสอนแทน
7. ประสานงานฝ่ายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน
8. รับผิดชอบดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน และงานซ่อมบำรุงคอมฯ
8.1 ดำเนินการในการเบิกอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
8.2 รับทราบเรื่องแจ้งซ่อมและส่งซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ชำรุดเสียหาย
8.3 ตรวจคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
8.4 ตรวจ/คัดเลือกโปรแกรมสื่อการสอนและดำเนินการจัดหา
9. การรับมอบหมายงานพิเศษจากหน่วยงานอื่นการทำงานตามคำสั่ง หรือ การร้องขอจากหน่วยงานอื่น การขอความร่วมมือในหน่วยงาน
อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ จะอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าศูนย์ในการส่งคน
หรือเครื่องมือไปทำงานนั้น ๆ ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านกำลังบุคลากร เครื่องมือและเวลา
การขอยืมเครื่องมือจากหน่วยงานอื่น ต้องมีการร้องขออย่างเป็นทางการโดยการส่ง E-mail
หรือกรอกแบบฟอร์มขอยืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ โดยมีการระบุวันที่จะรับและส่งคืน
และผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
10. งานบริหารศูนย์อินเตอร์เน็ต
11. จัดกิจการเกี่ยวกับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน

 

[ประวัติศูนย์คอมฯ]   [บทพรรณงาน]   [โครงสร้างสายงาน]   [หลักสูตรการเรียน]   [โครงการสอน]   [ปัญหาถาม-ตอบ]